Subvencións

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ED330E - Participación no procedemento de distribución de máscaras
Prazo:  15/11/2021 - 26/11/2021
Obxecto
A presente orde ten por obxecto establecer os criterios e o procedemento para que os centros docentes públicos dependentes desta consellería e os centros privados concertados distribúan máscaras entre alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial no curso 2021/22 (código de procedemento ED330E).
Beneficiarios:
O alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
“I Premio de traballos de investigación escolar Lazos coruñeses con América Latina” da Deputación Provincial da Coruña, ano 2021.

Beneficiarios:
O premio establécese para centros escolares con sede na provincia da Coruña

Obxecto. 
O Premio de traballos de investigación escolar “Lazos coruñeses con América Latina” ten por obxectivo fomentar o coñecemento da historia da migración galega e a creación das comunidades galegas nos países de América Latina, dada a especial relevancia que este feito migratorio tivo e ten na provincia de A Coruña. Tamén ten como finalidade o fomento, a través da implicación da mocidade, da recuperación dos lazos de unión, afectividade, coñecemento e colaboración coas comunidades galegas nos países de América Latina. ....

Premio. Concederanse 5 premios en metálico para compra de material escolar, xunto coa entrega dunha distinción simbólica, e un recoñecemento público. Os premios que se concedan en metálico estarán suxeitos as retencións legais que sexan de aplicación. A dotación dos premios será a seguinte: 1.º clasificado: 3.000,00 € 2.º clasificado: 2.000,00 € 3.º clasificado: 1.500,00 € Accésit 1: 1.000,00 € Accésit 2: 1.000,00 € .....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución núm. 2021/40881, de 18 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria del VIII Concurso de guiones contra la violencia de género.

Beneficiarios

 Podrán participar todas las personas físicas con edades comprendidas entre 12 y 18 años, que cursen educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional u otro tipo de formación análoga, de cualquier nacionalidad, que se presenten individualmente o preferentemente en grupo (máximo 6 participantes por grupo), supervisados y tutorizados por personal docente del centro público de estudios al que se adscribe, pertenecientes a la provincia de A Coruña,y apoyados por la Dirección del centro. Segundo. Objeto 


El objeto del certamen es elaborar un guión de cortometraje a través del cual se genere reflexión, conciencia, sensibilización, identificación y prevención de la violencia vicaria como forma de control y dominación. ...

O prazo de presentación de solicitudes remata ás 14:00 h do 30 de novembro do 2021

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/10/27/2021_0000007565.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatoria do programa Radio na biblio para o curso 2021/22

Achégase Resolución do 29 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o programa Radio na biblio para o curso 2021/22, para a introdución da radio nas bibliotecas escolares de centros públicos de titularidade da consellería que matriculan alumnado de educación infantil, primaria, secundaria, bacharelato ou formación profesional integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares (agás os incorporados no presente curso).

  • O prazo de presentación de solicitudes remata o 20 de outubro de 2021.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatoria de axudas económicas ás familias con persoas en situación de dependencia ou con discapacidade a través do programa Respiro Familiar para persoas coidadoras. 
Publicación no DOG nº23 do 4 de febreiro de 2020. BS614B 

Obxecto

Ademais da modalidade Respiro en residencia, o programa de Respiro de persoas coidadoras subvencionará a prestación de servizos de atención e coidado no propio domicilio da persoa en situación de dependencia ou con discapacidade, a través da modalidade Respiro no fogar co obxecto de facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral das/os coidadores e mellorar calidade de vida de todas as persoas implicadas.

Modalidades

  1. Respiro no fogar, para financiar a atención puntual, integral e directa no propio fogar da persoa dependente ou con discapacidade.
  2. Respiro en residencia, para financiar estadias temporais en centros residenciais da CA de Galicia.
Prazo
Ata o 30 de setembro de 2021.
Máis información e impresos de solicitude en:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ED421A - Axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia.

prazo:  29/09/2021 - 28/10/2021
Obxecto

O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de concorrencia competitiva, axudas destinadas a financiar, no curso académico 2021/22, os gastos derivados da matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia, a persoas desempregadas con titulación universitaria (código de procedemento ED421A).

Contía da axuda .

1. A contía da axuda cubrirá o importe das materias matriculadas por primeira vez, ata un máximo de 60 créditos, do máster universitario oficial segundo os prezos públicos establecidos no anexo do Decreto 103/2021, do 1 de xullo, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2021/22.

Para os incluídos nos puntos 2 e 3 do anexo do decreto a contía máxima asignada será de 835,80 euros para os da epígrafe A) e de 591,00 euros para os da epígrafe B).

2. A axuda só alcanzará para a realización dun único máster universitario.

3. Quedan excluídas do importe da axuda as exencións e bonificacións do pagamento das taxas a que tiver dereito a persoa beneficiaria.

4. A repartición da axuda efectuarase en función dos criterios de avaliación previstos no artigo 12 desta orde ata esgotar a asignación orzamentaria ou, de ser o caso, o seu incremento.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.P. 2021/36670. Aprobación das bases do VIII Premio “Concepción Arenal” a proxectos educativos pola igualdade de xénero VIII Premio “Concepción Arenal” a proxectos educativos pola igualdade de xénero

Coa finalidade de promover políticas de igualdade e prevención da violencia de xénero na poboación infantil e adolescente e co obxecto de premiar o compromiso e implicación dos centros educativos públicos da provincia que presenten un proxecto educativo que promova a igualdade entre homes e mulleres, levando a cabo medidas para a erradicación da violencia e encamiñadas á consecución da igualdade real, a Deputación da Coruña convoca o VIII Premio “Concepción Arenal” a proxectos educativos pola igualdade de xénero

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/09/21/2021_0000006930.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ED601A - Axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

prazo:  27/08/2021 - 27/09/2021

Obxecto

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases e convocar, en réxime de concorrencia non competitiva, as axudas económicas destinadas ás asociacións, federacións ou confederacións de nais e pais de alumnado legalmente constituídas, que xestionan os comedores escolares nos centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade que imparten os niveis de ensino básico obrigatorio e/ou segundo ciclo de educación infantil (código de procedemento ED601A).

2. As axudas económicas irán destinadas a sufragar as seguintes actuacións:

Actuación 1. Axudas destinadas á xestión do servizo de comedor escolar.

Esta actuación abarca os seguintes conceptos subvencionables:

a) O custo diario do menú por comensal e polos días da súa asistencia ao comedor entendido como o servizo de comida ao mediodía, así como, se é o caso, a vixilancia e coidado do alumnado durante o uso do servizo do comedor, así como todos aqueles gastos que deriven da prestación do servizo de xantar aos usuarios/as, incluídos os gastos de mantemento, persoal e limpeza. En ningún caso se subvencionarán os almorzos ou merendas que se ofrezan nos servizos de comedor.

b) Os gastos ocasionados pola contratación por parte das asociacións, federacións ou confederacións de nais e pais do alumnado de pólizas de seguros vinculadas directamente á prestación do servizo de comedor escolar.

Actuación 2. Axudas destinadas a sufragar os gastos relacionados coa COVID-19.

Esta actuación abarca os gastos dirixidos á protección das persoas usuarias do comedor escolar xestionado pola ANPA con motivo da COVID-19: máscaras, anteparos, material de desinfección, xel hidroalcólico e similares.

3. Poderán acollerse a esta orde todas as actuacións descritas no número anterior, sempre que se desenvolvan durante o curso académico 2020/21.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED601A&ano=2021&numpub=1&lang=gl


BS321A - Axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B e C 

prazo:  14/08/2021 - 13/09/2021

Obxecto 

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán as axudas para a obtención dos permisos de condución clases B e C por parte das persoas mozas residentes en Galicia, coa finalidade de mellorar a súa autonomía, mobilidade e a súa empregabilidade.

2. O código de procedemento administrativo é BS321A.

Convocatoria e concesión

1. A Consellería de Política Social convoca estas axudas para o ano 2021. O procedemento de concesión tramitarase en réxime de concorrencia non competitiva, de acordo co sinalado no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ao non ser necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas, concedéndose a todas aquelas persoas solicitantes que reúnan os requisitos exixidos no artigo 5. Se o orzamento previsto na orde non é suficiente para proceder ao pagamento de todas as axudas solicitadas, aplicarase como criterio de prioridade a data de presentación.

2. No momento en que se esgote o crédito orzamentario, a Consellería de Política Social publicarao no Diario Oficial de Galicia e na páxina web: xuventude.xunta.es. A partir dese momento non se admitirán novas solicitudes.

Gasto subvencionable e contía da axuda

O gasto subvencionable é a suma a tanto global de obtención dos permisos de condución obxecto da presente orde, baseado no prezo medio de mercado na Comunidade Autónoma de Galicia para cada tipo de carné.

O importe da axuda será de 400 euros para a obtención do permiso de condución de clase B e de 650 euros para o permiso de clase C.

O importe da axuda será acumulativo no caso de que unha mesma persoa solicite axuda para a obtención de ambos os permisos obxecto da orde.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS321A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------BS412A - Axudas económicas ás familias para a conciliación en situacións puntuais e periodos de vacacións escolares a través do Bono Coidado

prazo:  10/08/2021 - 30/09/2021

Obxecto Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas ás familias con nenos e nenas residentes en Galicia de ata doce anos de idade, estes incluídos, para atención de necesidades de conciliación producidas entre o 1 de xaneiro e o 14 de setembro de 2021, de carácter puntual ou durante os períodos de vacacións escolares (código de procedemento BS412A), así como proceder á súa convocatoria.

Para os efectos desta orde, entenderanse como períodos de vacacións escolares os seguintes:

– Do 1 ao 7 de xaneiro.

– Do 15 ao 17 de febreiro.

– Do 29 de marzo ao 5 de abril.

– Do 23 de xuño ao 14 de setembro.

As axudas previstas nesta orde tramitaranse de acordo co previsto no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, dado que polo obxecto e a finalidade das subvencións non será necesaria a comparación e prelación das solicitudes presentadas que reúnan os requisitos establecidos na convocatoria...

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS412A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

BS403A - Axuda para renovación de praza / novo ingreso programa Bono Concilia.

prazo:  18/06/2021 - 19/07/2021

Obxecto Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia competitiva, para a atención educativa de nenas e nenos de 0 a 3 anos, nas modalidades establecidas no artigo 4.2, en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Bono concilia para o curso 2021/22 (procedemento BS403A), e relizar a súa convocatoria.

Tipo de axuda, contía e concorrencia con outras axudas ou subvencións públicas .

1. A axuda consistirá nunha cantidade mensual para contribuír ao pagamento do importe da praza nunha escola infantil 0-3 non sostida con fondos públicos por un período máximo de once meses.

2. A contía da dita axuda estará en función da renda per cápita da unidade familiar, sen que se poida superar en ningún caso o custo da praza.

3. Enténdese por servizo de comedor o definido no artigo 26 do Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia. Este servizo comprenderá o xantar, que será prestado por persoal do propio centro ou contratado con tal fin (servizo de cátering), e incluirá en todo caso os alimentos.

4. Para os efectos desta orde, considérase que as nenas e os nenos con necesidades específicas de apoio educativo ocupan dúas prazas. Neste caso, a axuda que resulte segundo o establecido neste artigo multiplicarase por dous.

5. A percepción destas axudas é compatible con outras subvencións, axudas e ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra Administración ou ente público ou privado.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 02/06/2021 POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS DEL POS + ADICIONAL 1/2021 DEL PLAN ÚNICO DE AYUNTAMIENTOS PARA GASTOS SOCIALES EXTRAORDINARIOS DEL EJERCICIO 2021

Objeto. Estas bases tienen por objeto establecer procedimiento y criterios para la concesión de ayudas económicas de carácter no periódico contempladas en los apartados c), y) y h) del POS + ADICIONAL 1/2021: LÍNEA 1: Gastos que faciliten la escolarización, material informático y acceso a los medios digitales. LÍNEA 2: Refuerzo de los servicios y ayudas económicas para respiro familiar y medidas y conciliación. LÍNEA 3: Otras medidas que se consideren imprescindibles y urgentes para atender a las personas especialmente vulnerables con motivo de la crisis sanitaria y que sean debidamente justificadas.

Personas beneficiarias. Las ayudas están destinadas a aquellas personas integradas en una unidad de convivencia cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos, de carácter común o extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social, debiendo reunir además los siguientes requisitos: – Estar la unidad familiar empadronada con residencia efectiva en el ayuntamiento de Boiro durante 6 meses inmediatamente anteriores y continuados a la fecha de presentación de la solicitud. – Que la unidad familiar no disponga de los ingresos suficientes para afrontar los gastos derivados de la situación de necesidad para la que se solicita la ayuda,...

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/06/08/2021_0000004824.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ED202A - Axudas económicas para a formación en centros de traballo ou FP dual.

 prazo:  03/06/2021 - 05/07/2021

Obxecto: 

Convocar axudas económicas para a realización en empresas do módulo profesional de FCT e da FP dual en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento ED202A), nas seguintes modalidades:

1. Modalidade A. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio e grao superior de formación profesional inicial, cursos de especialización, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas formativos que realice a FCT ou a FP dual dentro do territorio español.

2. Modalidade B. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, cursos de especialización, de artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas que realice a FCT ou a FP dual fóra do territorio español co fin de mellorar as competencias lingüísticas e profesionais.

A quen vai dirixido?

Poderá concorrer a esta convocatoria o alumnado matriculado en centros públicos desta comunidade autónoma e, no caso dos centros privados, o alumnado matriculado en ensinanzas concertadas coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade, que estea cursando o derradeiro curso dun ciclo formativo de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, cursos de especialización, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas formativos ou algún ciclo formativo de FP dual.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED202A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, ESO e educación especial

Prazo: 20/05/2021 - 22/06/2021
Obxeto- Esta orde ten por obxecto regular, no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos e para o curso 2021/22, o procedemento administrativo ED330B relativo:

a) Á participación no fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (en diante, EP) e en 1º, 2º, 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria (en diante, ESO), cursos en que, necesariamente, se manterán os libros de texto do curso 2020/2021.

b) Á convocatoria de axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de EP e en educación especial (en diante, EE), así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído nas disposicións adicionais primeira e segunda desta orde.

c) Á convocatoria de axudas para adquirir material escolar destinadas ao alumnado matriculado en EP, ESO e EE.

2. O alumnado matriculado nos centros e cursos incluídos no proxecto educación dixital (E-DIXGAL) no curso 2021/22 está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, terá dereito á axuda para adquirir material escolar, así como ás establecidas nas disposicións adicionais primeira e segunda, se reúne os requisitos establecidos nesta orde.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ED322A -Axudas complementarias no marco do programa comunitario de mobilidade Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia.

Prazo: 7/05/2021 - 7/06/21
Obxeto- Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de concorrencia competitiva, axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do Programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado de ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia que participan no citado programa de mobilidade na educación superior durante o curso 2020/21.
Destinatarios
Alumnado de ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ED516A - Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros publicos non universitarios.

Prazo: 5/05/2021 - 04/06/2021
Obxeto-  A través do procedemento desta orde (ED516A) preténdese seleccionar novos centros públicos para a súa incorporación ao Plan de mellora de bibliotecas escolares, así como apoiar a continuidade deste programa mediante a concesión de novas contías aos centros educativos incluídos en anteriores convocatorias (sempre que a través do seguimento que se realiza desde a Asesoría de Bibliotecas Escolares e, moi especialmente, a través da memoria correspondente ao actual curso 2020/21, acaden unha valoración positiva).
Destinatarios

Poden participar nesta convocatoria os centros non universitarios de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Universidade incluídos nas seguintes epígrafes:

a) Os centros integrados no programa en convocatorias anteriores:

1º. Centros incorporados nas convocatorias de 2005 a 2008 (Plambe 1-3), que poderán recibir asignacións para fondos, así como para mobiliario e outros equipamentos.

2º. Centros incorporados nas convocatorias de 2009 e 2019 (Plambe 4-15), que poderán recibir asignacións para fondos.

b) Os centros integrados na convocatoria de 2020 (Plambe 16), que poderán recibir contías para fondos, mobiliario ou outros equipamentos, así como para gastos de funcionamento específicos da biblioteca.

c) Seleccionaranse un mínimo de 25 novos centros, para a súa integración no Plan de mellora de bibliotecas escolares no curso 2021/22 (número que poderá incrementarse no caso de producírense baixas ou renuncias de centros xa integrados anteriormente no Plambe). En igualdade de puntuación, terán preferencia os centros situados en concellos rurais.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED516A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ED507A - Axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial.

prazo:  13/04/2021 - 12/05/2021

Obxeto- Faise pública a convocatoria co código de procedemento ED507A, de axudas destinadas a subvencionar a realización de actividades por parte das federacións e confederacións de nais e pais do alumnado legalmente constituídas, e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial, desde o 1 de xaneiro de 2021 ata o prazo límite de xustificación de gastos.

Destino das axudas .

As axudas van destinadas tanto para a realización de actividades como para sufragar gastos derivados da xestión, administración, adquisición de material non inventariable e mantemento ordinario das instalacións que se orixinen no período subvencionado.

Beneficiarios- As federacións e confederacións de nais e pais do alumnado, así como as asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento? codtram=ED507A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bases reguladoras que rexerán a concesión das subvencións do programa de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e social da COVID-19 nos alugueiros de vivenda habitual
prazo:  07/04/2021 - 30/09/2021
Este programa ten por obxecto a concesión de axudas ao alugueiro, mediante a adxudicación directa, ás persoas arrendatarias de vivenda habitual situada no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia que, como consecuencia do impacto económico e social da COVID-19, teñan problemas transitorios para atender ao pagamento parcial ou total do alugueiro. Especificamente, o programa inclúe no seu obxecto a concesión de axudas para facer fronte á devolución das axudas transitorias de financiamento recollidas no artigo 9 del Real decreto lei 11/2020, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte á COVID-19 e contraídas polas persoas arrendatarias de vivenda habitual, a cuxa devolución no puideran facer fronte.
Beneficiarios: persoas físicas maiores de idades
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resolución núm. 2021/11292, de 24 de marzo, por la que se modifica la resolución núm. 2021/9212, de 15 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria del XII Concurso de Viñetas “Moito por Cambiar
Beneficiarios. Podrán participar todas las personas físicas, con edades comprendidas entre 12 y 18 años, de cualquier nacionalidad, que se presenten individualmente o en grupo. Se podrá participar en dos categorías: CATEGORÍA A (edades comprendidas entre los 12 y 14 años). CATEGORÍA B (edades comprendidas entre los 15 y 18 años). 
Objeto. El objeto del certamen es emplear la viñeta, o tira de viñetas (como máximo 6) para reflexionar, concienciar, visibilizar y cambiar mentalidades de la ciudadanía en general y de la población adolescente en particular. Bajo el lema “Mucho por cambiar” invitará a reflexionar al alumnado sobre los efectos e impactos de la COVID-19 en el conjunto de la sociedad, especialmente en lo relativo a la sostenibilidad de la vida que reclama nuevas demandas sociales y cambia las prioridades, y cómo éstas influyen de forma desigual en la vida de las mujeres. Tercero.–Bases reguladoras. La convocatoria se regirá por las Bases, que fueron publicadas en el BOP núm. 47, d
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto de la convocatoria en el BOP da Coruña, y finalizará el día 26 de abril de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resolución número 2021 / 11619, de 25 de marzo de 2021, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria de becas para perfeccionamiento de estudios artísticos para el año 2021

Beneficiarios Podrán participar en esta convocatoria todas las personas residentes en la provincia de A Coruña que pretendan realizar estudios de perfeccionamiento artístico fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia, siempre que reúnan todos los requisitos señalados en el punto 2 de las bases reguladoras.
Objeto El objeto de la presente convocatoria es la concesión de veinticinco bolsas en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, destinadas a financiar el gasto derivado de la realización de estudios artísticos fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia durante el período 2021-2022
Plazo de presentación de solicitudes El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto de convocatoria en el BOP de A Coruña y finalizará a las 14:00 horas del día 05 de mayo de 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Axudas ao alugamento de vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021 (en diante, Plan 2018-2021), que se tramitarán co código de procedemento VI432A

Obxecto. Esta resolución ten por obxecto convocar para o ano 2021 os seguintes programas de axudas ao alugamento de vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021 (en diante, Plan 2018-2021), que se tramitarán co código de procedemento VI432A:

a) Liña A, axudas ao alugamento de vivenda: a súa finalidade é facilitar o desfrute dunha vivenda en réxime de alugamento a sectores de poboación con escasos medios económicos, mediante a concesión de axudas directas ás persoas inquilinas.

b) Liña B, axudas á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e permanente: a súa finalidade é facilitar o acceso ao desfrute dunha vivenda digna e adecuada, en réxime de alugamento, a persoas menores de 35 anos con escasos medios económicos, mediante o outorgamento de axudas directas ás persoas inquilinas.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?odtram=VI432A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.P. 2021/10954. Resolución de aprobación das Bases reguladoras das bolsas para perfeccionamento de estudos artísticos para o ano 202

Obxecto. O obxecto da presente convocatoria é a concesión de vinte e cinco bolsas en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, destinadas a financiar o gasto derivado da realización de estudos artísticos fóra da Comunidade Autónoma de Galicia durante o período 2021-2022, distribuídas nas seguintes áreas:

 Área de audiovisual: 2 bolsas Área de danza e artes do movemento: 3 bolsas Área de ilustración, artes plásticas e visuais: 5 bolsas Área de música: 12 bolsas Área de teatro e interpretación escénica: 3 bolsas

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/03/25/2021_0000002353.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución núm. 2021/9212, de 15 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria del XII Concurso de Viñetas “Moito por Cambiar” (24/03/21 al 26/04/21)

Beneficiarios. Podrán participar todas las personas físicas, con edades comprendidas entre 12 y 18 años, de cualquier nacionalidad, que se presenten individualmente o en grupo. Se podrá participar en dos categorías:

 CATEGORÍA A (edades comprendidas entre los 12 y 14 años). 

CATEGORÍA B (edades comprendidas entre los 15 y 18 años). 

Objeto. El objeto del certamen es emplear la viñeta, o tira de viñetas (como máximo 6) para reflexionar, concienciar, visibilizar y cambiar mentalidades de la ciudadanía en general y de la población adolescente en particular. Bajo el lema “Mucho por cambiar” invitará a reflexionar al alumnado sobre los efectos e impactos de la COVID-19 en el conjunto de la sociedad, especialmente en lo relativo a la sostenibilidad de la vida que reclama nuevas demandas sociales y cambia las prioridades, y como éstas influyen de forma desigual en la vida de las mujeres.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/03/23/2021_0000002193.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución 2021/8390, de 8 de marzo, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria del V Concurso “Quiero Cantar” de música infantil y juvenil

 BDNS(Identif.):552563 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/552563).

 Beneficiarios. Podrá participar cualquier grupo o solista que presente la maqueta de una canción en gallego, con letra y música originales e inéditas, que no fuesen públicamente difundidas antes por ningún tipo de soporte nin canal. En esta edición especial de 2021 el concurso constará de una única fase y se convoca sólo la categoría juvenil, de conformidad con dispuesto en la base reguladora primera: Edad: de 13 a 16 años. Número máximo de componentes: 12

Objeto. El objeto de la convocatoria es promocionar y difundir el uso de la lengua gallega y la creatividad poética y musical en el ámbito de la infancia y la adolescencia. Atendiendo a la situación especial que vivimos actualmente, derivada de la pandemia provocada por Covid-19, en esta edición del concurso se convoca únicamente la categoría juvenil. Tercero.–Bases reguladoras. La convocatoria se regirá por las Bases que fueron publicadas en el BOP núm. 42, de 4 de marzo de 2

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/03/15/2021_0000001968.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.P. 2021/8513- Aprobación das bases do XII Concurso de Viñetas “Moito por cambiar”, ano 2021. Conmemoración do 8 de marzo de 2021,

1. Obxecto.

 O obxecto do certame é empregar a viñeta, ou tira de viñetas (como máximo 6 viñetas) para que o alumnado reflexione sobre os efectos e impactos da COVID-19 no conxunto da sociedade, especialmente no relativo a sustentabilidade da vida que reclama novas demandas sociais e cambia as prioridades, e cómo éstas inflúen de forma desigual na vida das mulleres.

2. Participantes

Poderán participar todas as persoas físicas, con idades comprendidas entre 12 e 18 anos, de calquera nacionalidade, que se presenten individualmente ou en grupo. Cada participante/s só poderá presentar unha única obra orixinal e inédita, escrita en galego e non premiada con anterioridade. Non poderán participar as persoas que fosen premiadas con anterioridade neste concurso.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/03/11/2021_0000001975.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TU200B - Ayudas para cursar estudos complementarios para a obtención de un título oficial en dirección hotelera en el extranjero.

Objeto

Estas bases tienen por objeto el otorgamiento, en régimen de concurrencia competitiva, de

 ayudas a la matrícula para los/las alumnos/las que tengan finalizados los estudios de Gran

 Diploma de Gestión y Dirección de Empresas Hosteleras o Diploma Superior en Gestión

 Hotelera del Centro Superior de Hostelería de Galicia y vayan a realizar estudios 

complementarios para la obtención en el curso 2020/21 de un título oficial de Dirección 

Hotelera en el extranjero.

¿A quién va dirigido?

Podrán solicitar estas ayudas los/las alumnos/las que reúnan los requisitos académicos

 que establece esta resolución y tengan formalizada la matrícula para realizar estudios

 complementarios para la obtención en el curso 2020/21 de un título oficial de Dirección

 Hotelera en el extranjero

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210204/AnuncioG0256-150121-0001_es.html.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SI449B - Ayudas económicas a las Ampas destinadas a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Objeto          12/02/2021 - 11/03/2021

1. Esta resolución tiene por objeto aprobar las bases reguladoras por las cuales se regirá la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a las asociaciones de madres y padres de alumnos/as (ampas) legalmente constituidas y a las federaciones o confederaciones de ampas, de los centros educativos sustentados con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Galicia, para la realización de programas de actividades de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y de prevención y rechazo de la violencia contra las mujeres, dirigidas al alumnado de centros educativos no universitarios, a las familias, a las ampas y a la comunidad educativa, en desarrollo del Pacto de estado contra la violencia de género.

2. A los efectos de esta convocatoria, es compatible la solicitud de ayuda por parte de una asociación de madres y padres con la pertenencia a una federación o confederación que, asimismo, solicite subvención.

3. La denominación y el código del procedimiento correspondiente a estas ayudas es el siguiente: SI449B-Ayudas económicas a las ampas destinadas a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la prevención y lucha contra la violencia cara las mujeres.

4. El procedimiento para la concesión de las subvenciones recogidas en esta resolución se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo señalado en el artículo 19.1 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, bajo los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad, accesibilidad universal y no discriminación.... ...

¿A quién va dirigido?

1. Solicitud individual: podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria las asociaciones de madres y padres de alumnado (ampas) de los centros educativos sostenidos con fondos públicos que, con anterioridad al final del plazo de presentación de solicitudes, estén legalmente constituidas e inscritas en el Registro de asociaciones de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo.

2. Solicitud conjunta: también podrán ser entidades beneficiarias las federaciones y confederaciones de asociaciones de madres y padres y la solicitud de dos o más ampas que se agrupen para solicitar y gestionar conjuntamente las actuaciones objeto de esta convocatoria que, con anterioridad al final del plazo de presentación de solicitudes, estén legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo. El requisito de constitución legal y de inscripción se tendrá que acreditar por todas las entidades que se incluyan en la modalidad conjunta... ...

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200204/AnuncioG0244-201219-0005_es.html


Comentarios

  1. Bos días, falta a información ó respecto das bolsas aprobadas polo ministerio de Educación en relación ó alumnado de necesidades especiais para o apoio educativo deste colectivo para o curso 21/22. Entraron en vigor o día 3 de agosto e o plazo remata o 30 de setembro. Por favor, recopilen a información oportuna e publíquenna para que tod@s teñan coñecemento.
    Graciñas

    ResponderEliminar

Publicar un comentario