Subvencións /certames/ becas

---------------------------------------------------------------------------

La concesión de las ayudas para la participación en elprograma Conecta con Galicia dirigido a jóvenes de origen gallego o descendentes  de persoas emigrantes gallegas  que residan en el exterior para el año 2024.

---------------------------------------------------------------------------

La concesión de las ayudas para la participación en elprograma Conecta con Galicia dirigido a jóvenes de origen gallego o descendentes  de persoas emigrantes gallegas  que residan en el exterior para el año 2024.

---------------------------------------------------------------------------

ED322A - Ayudas complementarias en el marco del Programa comunitario de movilidad Erasmus+, destinadas al alumnado que cursa enseñanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia.-

Establecer las bases reguladoras y convocar, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas de movilidad complementarias a las allegadas por la Unión Europea en el marco del Programa comunitario Erasmus+, destinadas al alumnado de enseñanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia que participan en el citado programa de movilidad en la educación superior durante lo curso 2023/24.

---------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DISPÓN AVOCAR A APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DAS BOLSAS PARA PERFECCIONAMENTO DE ESTUDOS ARTÍSTICOS PARA O ANO 2024 E APROBAR AS DITAS BASES

Primeiro - Avocar a competencia que, con carácter xeral foi delegada por resolución número 29325, do 24 de xullo de 2023, para a aprobación das Bases reguladoras das bolsas para perfeccionamento de estudos artísticos para o ano 2024
 Segundo - Aprobar as Bases reguladoras das bolsas para perfeccionamento de estudos artísticos para o ano 2024, segundo o seguinte texto: ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A XXV EDICIÓN DO CERTAME DE TEATRO ESCOLAR E AFECCIONADO DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA (27/02/24)

O Certame de Teatro Escolar e Afeccionado da Deputación da Coruña na súa XXV Edición está organizado polo IES Rosalía Mera, centro dependente da propia Deputación. Trátase dun certame do eido provincial aínda que está permitida a participación de entidades, compañías e centros educativos que non pertenzan á provincia da Coruña. Así mesmo, e previo estudo de viabilidade, poderán presentarse entidades, compañías e centros educativos de fóra de Galiza. As obras poderán pertencer a calquera xénero teatral.
---------------------------------------------------------------------------
RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2024, de la Secretaría General de Política Lingüística, por la que se anuncia, con carácter voluntario y gratuito, la convocatoria de cursos de lengua gallega preparatorios de las pruebas para obtener los certificados de lengua gallega Celga 2, Celga 3 y Celga 4.
---------------------------------------------------------------------------
Aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, ás asociacións de nais e pais de alumnado (ANPA) legalmente constituídas e ás federacións ou confederacións de anpas, dos centros educativos sustentados con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, para a realización de programas de actividades de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e rexeitamento da violencia contra as mulleres, dirixidas ao alumnado de centros educativos non universitarios, ás familias, ás anpas e á comunidade educativa, en desenvolvemento do Pacto de estado contra a violencia de xénero.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI449B&ano=2024&numpub=1&lang=gl
---------------------------------------------------------------------------

Subvencións destinadas ás asociacións de nais e pais de alumnado (ANPA) legalmente constituídas e ás federacións ou confederacións de ANPA, dos centros educativos sustentados con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, para a realización de actuacións orientadas a facilitar a corresponsabilidade nas familias con fillas e fillos de ata 16 anos inclusive, mediante a creación de bolsas de coidado profesional e a creación de emprego de calidade no ámbito dos coidados, así como os plans de formación e sensibilización en corresponsabilidade e coidados destinados aos homes

-------------------------------------------------------------------------------

PL500A - Axudas para os proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios.

Obxecto

Presentación e realización de proxectos de fomento do uso do galego dos centros públicos de ensino de Galicia dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, promovidos polos equipos de dinamización da lingua galega e polo profesorado responsable do proxecto naqueles centros de ensino que conten con menos de seis unidades, durante o curso escolar 2023/24, e o establecemento de axudas que apoien o seu financiamento.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

---------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBAN AS BASES DO VII CONCURSO “QUERO CANTAR” DE MÚSICA INFANTIL E XUVENIL DON VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña,

Aprobar as bases do VII Concurso “Quero Cantar” de música infantil e xuvenil, que son as que seguen: VII Concurso “Quero Cantar” de música infantil e xuvenil Coa intención de promocionar e difundir o uso da lingua galega e a creatividade poética e musical, a Deputación da Coruña convoca o VII Concurso “Quero Cantar” de música infantil e xuvenil de acordo coas seguintes BASES Primeira.- Pode participar calquera grupo ou solista que presente a maqueta dunha canción en galego, con letra e música orixinais e inéditas, que non fosen publicamente difundidas antes por ningún tipo de soporte nin canle. En función das idades establécense as seguintes categorías:

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2023/12/05/2023_0000009538.pdf

-------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A XXIV EDICIÓN DO CERTAME DE TEATRO ESCOLAR E AFECCIONADO DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA

O Certame de Teatro Escolar e Afeccionado da Deputación da Coruña na súa XXIV Edición está organizado polo IES Rosalía Mera, centro dependente da propia Deputación. Trátase dun certame do eido provincial aínda que está permitida a participación de grupos, compañías e centros educativos que non pertenzan á provincia da Coruña. Así mesmo, e previo estudo de viabilidade, poderán presentarse grupos e compañías de fóra de Galiza. As obras poderán pertencer a calquera xénero teatral. As compañías, grupos e centros educativos non poderán inscribir as obras que xa presentasen nas edicións XXI, XXII e XXIII de este Certame. Asemade, ofrecerase a posibilidade de representar fóra de concurso, neste caso, sí se poderán repetir obras xa presentadas.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2023/02/22/2023_0000001144.pdf

-------------------------------------------------------------------------------

ED504B - Actividades de formación en linguas estranxeiras.

Convocatoria 2023Próxima apertura:  14/02/2023 00:00 - 13/03/2023 23:59

O obxecto desta orde é establecer as bases e convocar axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para realizar as actividades de formación, dirixidas á mellora das competencias en linguas estranxeiras do alumnado que cursou no 2021/22 e/ou que cursa no 2022/23 nos centros docentes sostidos con fondos públicos en Galicia, durante o ano 2023.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED504B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

------------------------------------------------------------------------------

BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL AYUNTAMIENTO DE BOIRO DE BECAS A ESTUDIANTES 2023. BDNS(Identif.):

671783 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/671783)

BASE 1.- OBJETO.- El Ayuntamiento de Boiro tiene por objeto el establecimiento de ayudas económicas al alumnado matriculado en centros públicos que, siendo mayores de 21 años y no estando cubiertos por la Tarjeta Gente Nueva de la Xunta de Galicia o siendo menores de 21 y cuenten con informe preceptivo de los servicios sociales comunitarios, necesite desplazarse por razón de estudios; bien sea una movilidad supramunicipal y/o intramunicipal. ...

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2023/01/26/2023_0000000377.pdf

-------------------------------------------------------------------------------

ED417A - Axudas complementarias do programa comunitario de mobilidade de estudantes Erasmus+ das universidades públicas

Obxecto

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de concorrencia competitiva, axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos durante o curso 2022/23 (código de procedemento ED417A).

A quen vai dirixido?

O alumnado das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos durante o curso 2022/23.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED417A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

-------------------------------------------------------------------------------

R.P. 2022/51787.- Aprobación das bases do VI Concurso “Quero Cantar” de música infantil e xuvenil Coa intención de promocionar e difundir o uso da lingua galega e a creatividade poética e musical, a Deputación da Coruña convoca o VI Concurso “Quero Cantar” de música infantil e xuvenil de acordo coas seguintes

BASES Primeira.- Pode participar calquera grupo ou solista que presente a maqueta dunha canción en galego, con letra e música orixinais e inéditas, que non fosen publicamente difundidas antes por ningún tipo de soporte nin canle. En función das idades establécense as seguintes categorías:

Categoría A. Infantil.- Idade: ata 12 anos Número máximo de compoñentes : 12 Para esta categoría permítese que, incluída no límite de 12 compoñentes, participe unha persoa que supere o límite de idade, que non poderá ser a voz solista, e sempre que o grupo sexa de máis de 2 membros.

Categoría B. Xuvenil.- Idade: de 13 a 16 anos Número máximo de compoñentes: 12 Para a categoría B, igualmente dentro do límite de 12 participantes, permítese un número indeterminado de excepcións ao límite de idade inferior, sempre que este número non chegue ao 50% de membros totais do grupo.

O límite de idade enténdese en referencia á data de publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia. A autoría da letra e a música da canción debe ser da persoa solista ou dos membros do grupo que a presenten.

-------------------------------------------------------------------------------

BS420F - Ayudas a entidades privadas de iniciativa social para compensar los gastos del servicio de comedor de las escuelas infantiles 0-3.

 

Objeto

1. Esta orden tiene por objeto establecer, en régimen de concurrencia no competitiva, el procedimiento de concesión de ayudas económicas destinadas a las entidades privadas de iniciativa social titulares de las escuelas infantiles 0-3 años con la finalidad de bonificar y compensar los gastos derivados de la prestación del servicio de comedor a los niños y niñas como personas usuarias de la escuela y de dicho servicio durante el curso escolar 2022/23 y proceder a su convocatoria (código de procedimiento BS420F).

2. A los efectos de esta orden se entiende por servicio de comedor el prestado bien por personal del propio centro, bien por personal ajeno a él y contratado con tal fin (servicio de catering), y que incluye los alimentos.

Solo podrá hacer uso del servicio de comedor el alumnado usuario del servicio de atención educativa de la escuela infantil 0-3.

3. No será subvencionable el uso del servicio de comedor por días sueltos.

¿A quién va dirigido?

Podrán optar a estas ayudas las entidades privadas de iniciativa social que tengan en funcionamiento una o más escuelas infantiles 0-3 que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Galicia.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS420F&ano=2022&numpub=1&lang=es

-------------------------------------------------------------------------------CT500B - Ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, a través de los bonos culturales.

Objeto

La presente orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras por las que se regirá la concesión de ayudas a través de los bonos culturales, y si procede su convocatoria para el año 2022 (código de procedimiento CT500B).

Finalidad .
El objetivo del programa Bono Cultura es incentivar la demanda cultural, ayudando económicamente a las personas consumidoras, y fomentar el consumo en los establecimientos culturales adheridos a la campaña.

Además, el programa tiene como finalidad propiciar el fortalecimiento del sector cultural; dinamizar la actividad de los establecimientos de carácter cultural y reducir el impacto económico marcado primero por la pandemia y ahora por el contexto de incremento de precios.

Actividad subvencionable .

A través de esta orden se subvenciona a través de los bonos culturales, en los establecimientos de Galicia adheridos al programa, la compra de productos culturales, la adquisición de música grabada en formato CD, vinilo etc., de material audiovisual en formato físico, de libros, de videojuegos, de entradas para salas de cine, para conciertos de música y para espectáculos escénicos; de entradas para cualquier tipo de institución cultural (museo, casa-museo etc.); y para la adquisición de cualquier otro tipo de bien cultural….

¿A quién va dirigido?

Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas las personas físicas mayores de edad y residentes en la Comunidad Autónoma de Galicia que realicen las actuaciones establecidas en el artículo 5. Para ser beneficiarias tendrán que tramitar sus solicitudes conforme lo establecido en esta orden.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT500B&ano=2022&numpub=1&lang=es

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Extracto de la resolución núm. 2022/38129, de 9 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria del IX Premio “Concepción Arenal” a proyectos educativos por la igualdad de género. BDNS (Identif.): 650002

Beneficiarios Poderán participar centros educativos públicos da provincia que impartan educación infantil, primaria, ou as dúas, educación especial e educación secundaria nas seguintes modalidades: A.- Proxectos educativos en educación infantil B.- Proxectos educativos en educación primaria C.- Proxectos educativos en educación secundaria Segundo. 
Objeto El objeto del certamen es diseñar y ejecutar proyectos educativos que procuren el desarrollo de habilidades para la identificación y el rechazo de estereotipos sexistas que contribuyen a generar y mantener la violencia de género, así como la construcción de esquemas alternativos que ayuden a comprender y respetar la igualdad de oportunidades reales entre sexos, así como la igualdad de trato y la no discriminación por razón de orientación sexual e identidades de género.

-----------------------------------------------------------------------


ED421A - Ayudas destinadas a personas tituladas universitarias en situación de desempleo para la matrícula en un máster universitario oficial ofertado por las universidades del Sistema universitario de Galicicia.

Objeto

El objeto de esta orden es establecer las bases reguladoras y convocar, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas destinadas a financiar, en el curso académico 2022/23, los gastos derivados de la matrícula en un máster universitario oficial ofertado por las universidades del Sistema universitario de Galicia a las personas desempleadas con titulación universitaria (código de procedimiento ED421A).

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED421A&ano=2022&numpub=1&lang=es

-------------------------------------------------------------------------------------------------

BS324A - Movilidad transnacional juvenil Galeuropa: Ayudas individuales de movilidad para la juventud gallega

Objeto

1. Esta orden tiene por objeto establecer el procedimiento de concesión de subvenciones individuales para el programa de movilidad transnacional juvenil Galeuropa, para la realización de prácticas formativas no laborales por personas jóvenes inscritas en el Sistema nacional de garantía juvenil (en adelante, SNGJ) en entidades o empresas públicas o privadas en países europeos, con cargo al programa operativo de empleo juvenil. El procedimiento de concesión de las subvenciones será en régimen de concurrencia competitiva y conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación...

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS324A&ano=2022&numpub=1&lang=es

--------------------------------------------------------------------------------------------------

R.P. 37278 do 2 de setembro de 2022 - Aprobación das bases do IX Premio “Concepción Arenal” a proxectos educativos pola igualdade de xénero IX Premio “Concepción Arenal” a proxectos educativos pola igualdade de xénero

O obxecto

do certame é deseñar e executar proxectos educativos que procuren o desenvolvemento de habilidades para a identificación e o rexeitamento de estereotipos sexistas que contribúen a xerar e manter a violencia de xénero, así como a construción de esquemas alternativos que axuden a comprender e respectar a igualdade de oportunidades reais entre sexos, así como a igualdade de trato e a non discriminación por razón de orientación sexual e identidades de xénero.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2022/09/07/2022_0000005524.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SI436C - Plan Corresponsables: Línea Plan Corresponsables a desarrollar por las asociaciones de madres y padres.  Prazo: 28/07/2022 - 29/08/2022

Objeto

1. Línea de Plan Corresponsables a desarrollar por las asociaciones de madres y padres, de centros sostenidos por la Xunta de Galicia, federaciones y confederaciones de madres y padres. Consiste en actuaciones orientadas a facilitar la conciliación de las familias con hijas y hijos menores de hasta 16 años de edad mediante la creación de bolsas de cuidado profesional, a través de la creación de empleo de calidad en el sector de los cuidados y planes de formación y sensibilización en corresponsabilidad y cuidados destinados a los hombres y a las familias.

2. Las actuaciones se destinarán al cuidado de menores en familias con hijas y hijos de hasta 16 años #inclusive, y con carácter prioritario en caso de víctimas de violencia de género en todas sus manifestaciones, especialmente cuando tengan que acudir a interponer denuncias, procesos judiciales, citas médicas y terapéuticas, u otros trámites burocráticos; familias monomarentais y monoparentales; mujeres en situación de desempleo para realizar acciones formativas o búsqueda activa de empleo; mujeres mayores de 45 años o unidades familiares en las que existan otras cargas relacionadas con los cuidados. ....   

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI436C&ano=2022&numpub=1&lang=es

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Concesión de ayudas a las familias con niños y niñas residentes en Galicia  de hasta doce años de edad, estos incluidos, para la atención de necesidades de conciliación de carácter puntual o durante los períodos de vacaciones escolares, que tengan lugar entre lo 1 de enero y el 14 de septiembre  de 2022,  (código de procedimiento BS412A), así como proceder a su convocatoria.

¿A quién va dirigido?

Podrán ser beneficiarias de las ayudas del programa Bono Cuidado los padres/madres y las personas tutoras de niños y niñas de hasta doce años de edad, estos incluidos, o las personas que los/las tengan en situación de acogimiento familiar o guarda con fines adoptivos, que residan en la Comunidad Autónoma de Galicia.

 https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS412A&ano=2022&numpub=1&lang=es

-------------------------------------------------------------------------------------------------

MR265C - Pago de la ayuda para el suministro de productos a los centros escolares.

Objeto

Establecer el procedimiento para el pago a los centros escolares de las ayudas para el suministro de frutas frescas, castañas y leche líquida de consumo al alumnado de centros escolares, según lo dispuesto ….

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR265C&ano=2022&numpub=1&lang=es

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ED516A - Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros publicos non universitarios.

Obxecto

1. A través do procedemento desta orde (ED516A) preténdese seleccionar novos centros públicos para a súa incorporación ao Plan de mellora de bibliotecas escolares, así como apoiar a continuidade deste programa mediante a concesión de novas contías aos centros educativos incluídos en anteriores convocatorias, sempre que a través do seguimento que se realiza desde a Asesoría de Bibliotecas Escolares, e moi especialmente, a través da memoria correspondente ao actual curso 2021/22, acaden unha valoración positiva.

2. O plan de mellora procura incentivar e impulsar o desenvolvemento de proxectos de biblioteca escolar que recollan:

a) A organización, a actualización e a dinamización da biblioteca de centro, entendida como un centro de recursos de lectura, información e aprendizaxe, en evolución cara a un «centro creativo das aprendizaxes». ...

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED516A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ED330B - Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

Obxecto

Esta orde ten por obxecto regular, no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos e para o curso 2022/23, o procedemento:

- ED330B. Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.
 
A quen vai dirixido?

Alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

BS306B - Axudas enmarcadas no programa iniciativa xove.


Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove, para a posta en marcha de iniciativas xuvenís durante o ano 2022, e convocar estas axudas para o dito exercicio 2022.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNCIO DE PUBLICACIÓN DAS BASES DA CONVOCATORIA DAS BOLSAS A ESTUDANTES 2022 
A Xunta de Goberno Local do Concello de Boiro, en sesión celebrada o 9 de marzo de 2022, aprobou as BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA DO CONCELLO DE BOIRO DE BOLSAS A ESTUDANTES - ANO 2022 BOLSAS A ESTUDANTES 2022 BASES ESPECÍFICAS DO CONCELLO DE BOIRO DE BOLSAS A ESTUDANTES 2022 Base 1.–OBXECTO. O Concello de Boiro ten por obxecto o establecemento de axudas económicas ao alumnado matriculado en centros públicos que, sendo maiores de 21 anos e non estando cubertos pola Tarxeta Xente Nova da Xunta de Galicia ou sendo menores de 21 e conten con informe preceptivo dos servizos sociais comunitarios, necesite desprazarse por razón de estudios; ben sexa unha mobilidade supramunicipal e/ou intramunicipal.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Administración Local Municipal Boiro 
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas BOLSAS A ESTUDIANTES 2022 BDNS (Identif.): 624784 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/624784) Ayudas económicas al alumnado matriculado en centros públicos que, siendo mayores de 21 años y no estando cubierto por la tarjeta XENTE NOVA de la Xunta de Galicia o siendo menores de 21 años tengan informe preceptivo de los servicios sociales comunitarios, necesiten desplazarse por razón de estudio. 
(Bases: pinchar en certificado de acuerdo)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución de Presidencia núm. RP 9628 del 21/02/2022 RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES DEL PREMIO ESCOLAR FRANCISCO TETTAMANCY
 Beneficiarios. Persona física y jurídica con y sin actividad económica. Centros educativos de Educación Secundaria Obligatoria de la provincia de A Coruña. Cursos de 1.º a 4ª de secundaria. En todos los casos la participación por centro deberá ser colectiva. Los equipos deberán estar integrados por el alumnado de, por lo menos, una aula, y estar coordinados por, como mínimo, un/una de sus docentes, siendo esta persona responsable de la intervención. 
Objeto. La Diputación de A Coruña convoca el Premio Escolar Francisco Tettamancy alrededor de la figura de Francisco Tettamancy Gastón (A Coruña, 1854-1921). Destinado a los centros de Educación Secundaria Obligatoria con sede en la provincia de A Coruña, tiene como objetivo popularizar y divulgar, desde una perspectiva lúdica y participativa, el legado de su trayectoria entre la juventud

-------------------------------------------------------------------------------------------------

RP 14523/2022.- Aprobación das bases e convocatoria do XIII Concurso de viñetas “MATILDAS” XIII Concurso de viñetas “MATILDAS”

 BASES Primeira.- O obxecto do certame é empregar a viñeta, ou tira de viñetas (como máximo 6) para reflexionar, concienciar, visibilizar e mudar mentalidades da cidadanía en xeral e da poboación adolescente en particular. Baixo o lema “Matildas” convídase a reflexionar ao alumnado sobre o efecto Matilda, termo descrito por primeira vez pola sufraxista e abolicionista Matilda Joslyn Gage, entendido como o prexuízo en contra de recoñecer os logros das mulleres científicas, cuxo traballo a miúdo se atribúe a colegas masculinos. Poderán participar todas as persoas físicas, con idades comprendidas entre 12 e 18 anos, de calquera nacionalidade, que se presenten individualmente ou en grupo. Cada participante só poderá presentar unha única obra orixinal e inédita, escrita en galego e non premiada con anterioridade .....

-------------------------------------------------------------------------------------------------

SI449B - Axudas económicas ás Anpa destinadas á promoción da igualdade entre homes e mulleres e a prevención e loita contra a violencia cara as mulleres.

Obxecto 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, ás asociacións de nais e pais de alumnado (ANPAS) legalmente constituídas e ás federacións ou confederacións de ANPAS, dos centros educativos sustentados con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, para a realización de programas de actividades de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e rexeitamento da violencia contra as mulleres, dirixidas ao alumnado de centros educativos non universitarios, ás familias, ás ANPAS e á comunidade educativa, en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.

prazo:  22/03/2022 - 21/04/2022


--------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIÓN BECAS CURSO 2022-2023 (PARA IES)

BECA XERAL

 

Estudios universitarios (Grado e Máster)

e non universitarios (FP, Bachillerelato e outros)

 

El prazo para solicitar a beca do curso 2022 - 2023  adiantouse: é do 30 de marzo ao 12 de maio do 2022Deberás solicitala dentro deste este prazo, ainda que nos saibas sepas o que vas a estudar, ou incluso aínda que non saibas si vas a estudar ou non.

Presentación, levarase a cabo a través da sede electrónica do Ministerio de Educación https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1556
Toda a información detallada en: https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

R.P. 2022/12123.- Aprobación bases XXXIV Premio “Torrente Ballester” en lingua galega XXXIV Premio “Torrente Ballester” de narrativa en lingua galega Co ánimo de contribuír a acrecentar a calidade fabuladora e a creatividade que caracteriza as nosas escritoras e escritores, e coa vontade de homenaxear o ferrolán Gonzalo Torrente Ballester, a Deputación Provincial da Coruña, convoca o XXXIV Premio “Torrente Ballester”  de acordo coas seguintes BASES

 Primeira.- Poderán participar todas as persoas, maiores de idade, que non fosen premiadas nos cinco anos anteriores a este e que presenten narracións en lingua galega.

De narrativa en lingua galega,

De narrativa en lingua castelá,

De banda deseñada,


-----------------------------------------------------------------------------------------------
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA PREMIO XXXI CONCURSO ACHEGAMENTO Ó LIBRO De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria. El texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Ayuntamiento de Cee (www.cee.gal).

1.- Obxecto:  Fomento de actividades culturales

 1. Beneficiarios: Podrán participar todos los alumnos de educación primaria

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ED322A - Axudas complementarias no marco do programa comunitario de mobilidade Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia.

Prazo: :  05/03/2022 - 04/04/2022

Obxecto

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de concorrencia competitiva, axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do Programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado de ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia que participan no citado programa de mobilidade na educación superior durante o curso 2021/22 (código de procedemento ED322A).

A quen vai dirixido?

Alumnado de ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED322A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución número 2022/9681, de 21 de febrero de 2022, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria de becas para perfeccionamento de estudios artísticos para el año 2022. BDNS (Identif.): 611827 
Beneficiarios Podrán participar en esta convocatoria todas las personas residentes en la provincia de A Coruña que pretendan realizar estudios de perfeccionamiento artístico fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia, siempre que reúnan todos los requisitos señalados en el punto 2 de las bases reguladoras. 
Objeto El objeto de la presente convocatoria es la concesión de veinticinco bolsas en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, destinadas a financiar el gasto derivado de la realización de estudios artísticos fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia durante el período 2022-2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------

RP 9628 do 21/02/2022 de Aprobación das bases do Premio Escolar Francisco Tettamancy PREMIO ESCOLAR FRANCISCO TETTAMANCY A Deputación da Coruña convoca o Premio Escolar Francisco Tettamancy arredor da figura de Francisco Tettamancy Gastón (A Coruña, 1854 – 1921). Destinado aos centros de Educación Secundaria Obrigatoria con sede na provincia da Coruña, ten como obxectivo popularizar e divulgar, desde unha perspectiva lúdica e participativa, o legado da súa traxectoria entre a mocidade.

1.– OBXECTO Coa intención de conmemorar e divulgar a vida do intelectual Francisco Tettamancy Gastón polo centenario do seu pasamento, así como de promocionar e difundir a historia galega e a creatividade visual entre a mocidade, a Deputación da Coruña convoca neste ano 2022 o Premio Escolar Francisco Tettamancy destinado á realización de intervencións artísticas no contexto da educación secundaria. No marco deste Premio enténdese como intervención artística aquela produción de arte especialmente creada para a súa interacción cun espazo, situación ou contexto determinado. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A XXIII EDICIÓN DO CERTAME DE TEATRO ESCOLAR E AFECCIONADO DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Primeira. O Certame de Teatro Escolar e Afeccionado da Deputación da Coruña na súa XXIII Edición estará organizado polo IES Rosalía Mera, centro dependente da propia Deputación da Coruña. Trátase dun certame do eido provincial aínda que está permitida a participación de grupos, compañías e centros educativos que non pertenzan á provincia da Coruña. Así mesmo, e previo estudo de viabilidade, poderán presentarse grupos e compañías de fóra de Galiza. As obras poderán pertencer a calquera xénero teatral. As compañías, grupos e centros educativos non poderán inscribir as obras que xa presentasen nas edicións XXI e XXII de este Certame. ... Máis información no seguinte enlace:

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2022/02/25/2022_0000000978.pdf

NOTA IMPORTANTE: as bases teñen un erro, dado que o pon que remata o prazo o 20 de febreiro cando o PRAZO REMATA O 3/03/22
corrección de erros:

--------------------------------------------------------------------------------------------------


BS403B - Programa de axudas a través da tarxeta Benvida.

Obxecto

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases polas que se rexerá a concesión dunha axuda económica para as familias que no ano 2022 teñan un/unha fillo/a, adopten ou sexan declaradas en situación de garda dun/dunha neno/a con fins adoptivos e para aqueloutras que, tendo obtido a axuda ou non accedendo a ela por superar os ingresos previstos nas respectivas convocatorias no ano 2020 e 2021, experimentasen unha variación á baixa da renda da unidade familiar que implique ter dereito ás contías reguladas no artigo 4.2.

2. Así mesmo, é obxecto da orde proceder á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS403B).

3. A axuda farase efectiva a través da tarxeta Benvida, a cal só poderá ser utilizada en oficinas de farmacia, parafarmacias, ópticas, librarías, supermercados, tendas de alimentación e establecementos de puericultura ou especializados en artigos e produtos para a infancia que teñan establecemento aberto no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

A quen vai dirixido?

1. Poderán ser beneficiarias desta axuda aquelas persoas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que se atopen nun dos seguintes supostos:

a) Ter fillas ou fillos nados/as entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2022.

b) Ter constituída a adopción ou ser declarado/a en situación de garda con fins adoptivos dun ou máis nenos/as entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2022.

prazo:  12/01/2022 - 31/03/2023

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ED433A - Axudas destinadas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico, teña dificultades económicas para continuar os estudos.

Obxecto

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de concorrencia non competitiva, axudas destinadas ao alumnado matriculado en estudos universitarios oficiais conducentes a unha titulación de grao, no curso académico 2021/22, nas universidades do Sistema universitario de Galicia, cunha necesidade urxente de recursos económicos, motivada por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas durante o actual curso académico que lle impidan ou dificulten a continuidade dos seus estudos.

A quen vai dirixido?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ED416A - Axudas ao alumnado universitario para estadías nalgún estado membro da Unión Europea, durante o verán, co obxecto de coñecer a lingua dese país

 prazo:  11/01/2022 - 14/03/2022
 obxecto

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de concorrencia competitiva, 142 axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2022, do alumnado universitario matriculado no curso 2021/22 nalgunha das universidades do Sistema universitario de Galicia (código de procedemento ED416A).

As actividades para as cales se solicita a axuda terán que ser realizadas presencialmente no período comprendido, exclusivamente, entre o 15 de xuño e o 31 de agosto de 2022, ambos incluídos.

A quen vai dirixido?

Alumnado universitario matriculado no curso 2021/22 nalgunha das universidades do Sistema universitario de Galicia.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED416A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PL500A - Axudas para os proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios. 

prazo:  30/12/2021 - 31/01/2022

Obxecto

A presentación e a realización de proxectos de fomento do uso do galego dos centros públicos de ensino de Galicia dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, promovidos polos equipos de dinamización da lingua galega e polo profesorado responsable do proxecto naqueles centros de ensino que conten con menos de seis unidades, durante o curso escolar 2021/22 (código de procedemento PL500A), e o establecemento de axudas que apoien o seu financiamento.

As axudas reguladas nesta orde concederanse en réxime de concorrencia competitiva e baixo os principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, non discriminación, eficacia e eficiencia.

  A quen vai dirixido?

Os centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensino regrado de nivel non universitario.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas Extracto de la resolución 2021/48966, de 22 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria del I Premio de trabajos de investigación escolar “Lazos coruñeses con América Latina” de la Diputación Provincial de A Coruña 2021 

BDNS(Identif.):602026 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/602026)

 Beneficiarios:

Podrán participar centros educativos con sede en la provincia de A Coruña. 

Obxecto

La finalidad de esta convocatoria consiste en fomentar el conocimiento de la historia de la migración gallega y la creación de las comunidades gallegas en los países de América Latina, dada la especial relevancia que este hecho migratorio ha tenido y tiene en la provincia de A Coruña. También tiene como finalidad el fomento, a través de la implicación de la juventud, de la recuperación de los lazos de unión, afectividad, conocimiento y colaboración con las comunidades gallegas en los países de América Latina.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/12/27/2021_0000008831.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ED330E - Participación no procedemento de distribución de máscaras
Prazo:  15/11/2021 - 26/11/2021
Obxecto
A presente orde ten por obxecto establecer os criterios e o procedemento para que os centros docentes públicos dependentes desta consellería e os centros privados concertados distribúan máscaras entre alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial no curso 2021/22 (código de procedemento ED330E).
Beneficiarios:
O alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
“I Premio de traballos de investigación escolar Lazos coruñeses con América Latina” da Deputación Provincial da Coruña, ano 2021.

Beneficiarios:
O premio establécese para centros escolares con sede na provincia da Coruña

Obxecto. 
O Premio de traballos de investigación escolar “Lazos coruñeses con América Latina” ten por obxectivo fomentar o coñecemento da historia da migración galega e a creación das comunidades galegas nos países de América Latina, dada a especial relevancia que este feito migratorio tivo e ten na provincia de A Coruña. Tamén ten como finalidade o fomento, a través da implicación da mocidade, da recuperación dos lazos de unión, afectividade, coñecemento e colaboración coas comunidades galegas nos países de América Latina. ....

Premio. Concederanse 5 premios en metálico para compra de material escolar, xunto coa entrega dunha distinción simbólica, e un recoñecemento público. Os premios que se concedan en metálico estarán suxeitos as retencións legais que sexan de aplicación. A dotación dos premios será a seguinte: 1.º clasificado: 3.000,00 € 2.º clasificado: 2.000,00 € 3.º clasificado: 1.500,00 € Accésit 1: 1.000,00 € Accésit 2: 1.000,00 € .....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución núm. 2021/40881, de 18 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria del VIII Concurso de guiones contra la violencia de género.

Beneficiarios

 Podrán participar todas las personas físicas con edades comprendidas entre 12 y 18 años, que cursen educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional u otro tipo de formación análoga, de cualquier nacionalidad, que se presenten individualmente o preferentemente en grupo (máximo 6 participantes por grupo), supervisados y tutorizados por personal docente del centro público de estudios al que se adscribe, pertenecientes a la provincia de A Coruña,y apoyados por la Dirección del centro. Segundo. Objeto 


El objeto del certamen es elaborar un guión de cortometraje a través del cual se genere reflexión, conciencia, sensibilización, identificación y prevención de la violencia vicaria como forma de control y dominación. ...

O prazo de presentación de solicitudes remata ás 14:00 h do 30 de novembro do 2021

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/10/27/2021_0000007565.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatoria do programa Radio na biblio para o curso 2021/22

Achégase Resolución do 29 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o programa Radio na biblio para o curso 2021/22, para a introdución da radio nas bibliotecas escolares de centros públicos de titularidade da consellería que matriculan alumnado de educación infantil, primaria, secundaria, bacharelato ou formación profesional integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares (agás os incorporados no presente curso).

  • O prazo de presentación de solicitudes remata o 20 de outubro de 2021.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatoria de axudas económicas ás familias con persoas en situación de dependencia ou con discapacidade a través do programa Respiro Familiar para persoas coidadoras. 
Publicación no DOG nº23 do 4 de febreiro de 2020. BS614B 

Obxecto

Ademais da modalidade Respiro en residencia, o programa de Respiro de persoas coidadoras subvencionará a prestación de servizos de atención e coidado no propio domicilio da persoa en situación de dependencia ou con discapacidade, a través da modalidade Respiro no fogar co obxecto de facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral das/os coidadores e mellorar calidade de vida de todas as persoas implicadas.

Modalidades

  1. Respiro no fogar, para financiar a atención puntual, integral e directa no propio fogar da persoa dependente ou con discapacidade.
  2. Respiro en residencia, para financiar estadias temporais en centros residenciais da CA de Galicia.
Prazo
Ata o 30 de setembro de 2021.
Máis información e impresos de solicitude en:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ED421A - Axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia.

prazo:  29/09/2021 - 28/10/2021
Obxecto

O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de concorrencia competitiva, axudas destinadas a financiar, no curso académico 2021/22, os gastos derivados da matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia, a persoas desempregadas con titulación universitaria (código de procedemento ED421A).

Contía da axuda .

1. A contía da axuda cubrirá o importe das materias matriculadas por primeira vez, ata un máximo de 60 créditos, do máster universitario oficial segundo os prezos públicos establecidos no anexo do Decreto 103/2021, do 1 de xullo, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2021/22.

Para os incluídos nos puntos 2 e 3 do anexo do decreto a contía máxima asignada será de 835,80 euros para os da epígrafe A) e de 591,00 euros para os da epígrafe B).

2. A axuda só alcanzará para a realización dun único máster universitario.

3. Quedan excluídas do importe da axuda as exencións e bonificacións do pagamento das taxas a que tiver dereito a persoa beneficiaria.

4. A repartición da axuda efectuarase en función dos criterios de avaliación previstos no artigo 12 desta orde ata esgotar a asignación orzamentaria ou, de ser o caso, o seu incremento.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.P. 2021/36670. Aprobación das bases do VIII Premio “Concepción Arenal” a proxectos educativos pola igualdade de xénero VIII Premio “Concepción Arenal” a proxectos educativos pola igualdade de xénero

Coa finalidade de promover políticas de igualdade e prevención da violencia de xénero na poboación infantil e adolescente e co obxecto de premiar o compromiso e implicación dos centros educativos públicos da provincia que presenten un proxecto educativo que promova a igualdade entre homes e mulleres, levando a cabo medidas para a erradicación da violencia e encamiñadas á consecución da igualdade real, a Deputación da Coruña convoca o VIII Premio “Concepción Arenal” a proxectos educativos pola igualdade de xénero

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/09/21/2021_0000006930.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ED601A - Axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

prazo:  27/08/2021 - 27/09/2021

Obxecto

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases e convocar, en réxime de concorrencia non competitiva, as axudas económicas destinadas ás asociacións, federacións ou confederacións de nais e pais de alumnado legalmente constituídas, que xestionan os comedores escolares nos centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade que imparten os niveis de ensino básico obrigatorio e/ou segundo ciclo de educación infantil (código de procedemento ED601A).

2. As axudas económicas irán destinadas a sufragar as seguintes actuacións:

Actuación 1. Axudas destinadas á xestión do servizo de comedor escolar.

Esta actuación abarca os seguintes conceptos subvencionables:

a) O custo diario do menú por comensal e polos días da súa asistencia ao comedor entendido como o servizo de comida ao mediodía, así como, se é o caso, a vixilancia e coidado do alumnado durante o uso do servizo do comedor, así como todos aqueles gastos que deriven da prestación do servizo de xantar aos usuarios/as, incluídos os gastos de mantemento, persoal e limpeza. En ningún caso se subvencionarán os almorzos ou merendas que se ofrezan nos servizos de comedor.

b) Os gastos ocasionados pola contratación por parte das asociacións, federacións ou confederacións de nais e pais do alumnado de pólizas de seguros vinculadas directamente á prestación do servizo de comedor escolar.

Actuación 2. Axudas destinadas a sufragar os gastos relacionados coa COVID-19.

Esta actuación abarca os gastos dirixidos á protección das persoas usuarias do comedor escolar xestionado pola ANPA con motivo da COVID-19: máscaras, anteparos, material de desinfección, xel hidroalcólico e similares.

3. Poderán acollerse a esta orde todas as actuacións descritas no número anterior, sempre que se desenvolvan durante o curso académico 2020/21.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED601A&ano=2021&numpub=1&lang=gl


BS321A - Axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B e C 

prazo:  14/08/2021 - 13/09/2021

Obxecto 

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán as axudas para a obtención dos permisos de condución clases B e C por parte das persoas mozas residentes en Galicia, coa finalidade de mellorar a súa autonomía, mobilidade e a súa empregabilidade.

2. O código de procedemento administrativo é BS321A.

Convocatoria e concesión

1. A Consellería de Política Social convoca estas axudas para o ano 2021. O procedemento de concesión tramitarase en réxime de concorrencia non competitiva, de acordo co sinalado no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ao non ser necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas, concedéndose a todas aquelas persoas solicitantes que reúnan os requisitos exixidos no artigo 5. Se o orzamento previsto na orde non é suficiente para proceder ao pagamento de todas as axudas solicitadas, aplicarase como criterio de prioridade a data de presentación.

2. No momento en que se esgote o crédito orzamentario, a Consellería de Política Social publicarao no Diario Oficial de Galicia e na páxina web: xuventude.xunta.es. A partir dese momento non se admitirán novas solicitudes.

Gasto subvencionable e contía da axuda

O gasto subvencionable é a suma a tanto global de obtención dos permisos de condución obxecto da presente orde, baseado no prezo medio de mercado na Comunidade Autónoma de Galicia para cada tipo de carné.

O importe da axuda será de 400 euros para a obtención do permiso de condución de clase B e de 650 euros para o permiso de clase C.

O importe da axuda será acumulativo no caso de que unha mesma persoa solicite axuda para a obtención de ambos os permisos obxecto da orde.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS321A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------BS412A - Axudas económicas ás familias para a conciliación en situacións puntuais e periodos de vacacións escolares a través do Bono Coidado

prazo:  10/08/2021 - 30/09/2021

Obxecto Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas ás familias con nenos e nenas residentes en Galicia de ata doce anos de idade, estes incluídos, para atención de necesidades de conciliación producidas entre o 1 de xaneiro e o 14 de setembro de 2021, de carácter puntual ou durante os períodos de vacacións escolares (código de procedemento BS412A), así como proceder á súa convocatoria.

Para os efectos desta orde, entenderanse como períodos de vacacións escolares os seguintes:

– Do 1 ao 7 de xaneiro.

– Do 15 ao 17 de febreiro.

– Do 29 de marzo ao 5 de abril.

– Do 23 de xuño ao 14 de setembro.

As axudas previstas nesta orde tramitaranse de acordo co previsto no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, dado que polo obxecto e a finalidade das subvencións non será necesaria a comparación e prelación das solicitudes presentadas que reúnan os requisitos establecidos na convocatoria...

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS412A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

BS403A - Axuda para renovación de praza / novo ingreso programa Bono Concilia.

prazo:  18/06/2021 - 19/07/2021

Obxecto Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia competitiva, para a atención educativa de nenas e nenos de 0 a 3 anos, nas modalidades establecidas no artigo 4.2, en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Bono concilia para o curso 2021/22 (procedemento BS403A), e relizar a súa convocatoria.

Tipo de axuda, contía e concorrencia con outras axudas ou subvencións públicas .

1. A axuda consistirá nunha cantidade mensual para contribuír ao pagamento do importe da praza nunha escola infantil 0-3 non sostida con fondos públicos por un período máximo de once meses.

2. A contía da dita axuda estará en función da renda per cápita da unidade familiar, sen que se poida superar en ningún caso o custo da praza.

3. Enténdese por servizo de comedor o definido no artigo 26 do Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia. Este servizo comprenderá o xantar, que será prestado por persoal do propio centro ou contratado con tal fin (servizo de cátering), e incluirá en todo caso os alimentos.

4. Para os efectos desta orde, considérase que as nenas e os nenos con necesidades específicas de apoio educativo ocupan dúas prazas. Neste caso, a axuda que resulte segundo o establecido neste artigo multiplicarase por dous.

5. A percepción destas axudas é compatible con outras subvencións, axudas e ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra Administración ou ente público ou privado.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 02/06/2021 POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS DEL POS + ADICIONAL 1/2021 DEL PLAN ÚNICO DE AYUNTAMIENTOS PARA GASTOS SOCIALES EXTRAORDINARIOS DEL EJERCICIO 2021

Objeto. Estas bases tienen por objeto establecer procedimiento y criterios para la concesión de ayudas económicas de carácter no periódico contempladas en los apartados c), y) y h) del POS + ADICIONAL 1/2021: LÍNEA 1: Gastos que faciliten la escolarización, material informático y acceso a los medios digitales. LÍNEA 2: Refuerzo de los servicios y ayudas económicas para respiro familiar y medidas y conciliación. LÍNEA 3: Otras medidas que se consideren imprescindibles y urgentes para atender a las personas especialmente vulnerables con motivo de la crisis sanitaria y que sean debidamente justificadas.

Personas beneficiarias. Las ayudas están destinadas a aquellas personas integradas en una unidad de convivencia cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos, de carácter común o extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social, debiendo reunir además los siguientes requisitos: – Estar la unidad familiar empadronada con residencia efectiva en el ayuntamiento de Boiro durante 6 meses inmediatamente anteriores y continuados a la fecha de presentación de la solicitud. – Que la unidad familiar no disponga de los ingresos suficientes para afrontar los gastos derivados de la situación de necesidad para la que se solicita la ayuda,...

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/06/08/2021_0000004824.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ED202A - Axudas económicas para a formación en centros de traballo ou FP dual.

 prazo:  03/06/2021 - 05/07/2021

Obxecto: 

Convocar axudas económicas para a realización en empresas do módulo profesional de FCT e da FP dual en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento ED202A), nas seguintes modalidades:

1. Modalidade A. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio e grao superior de formación profesional inicial, cursos de especialización, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas formativos que realice a FCT ou a FP dual dentro do territorio español.

2. Modalidade B. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, cursos de especialización, de artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas que realice a FCT ou a FP dual fóra do territorio español co fin de mellorar as competencias lingüísticas e profesionais.

A quen vai dirixido?

Poderá concorrer a esta convocatoria o alumnado matriculado en centros públicos desta comunidade autónoma e, no caso dos centros privados, o alumnado matriculado en ensinanzas concertadas coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade, que estea cursando o derradeiro curso dun ciclo formativo de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, cursos de especialización, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas formativos ou algún ciclo formativo de FP dual.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED202A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, ESO e educación especial

Prazo: 20/05/2021 - 22/06/2021
Obxeto- Esta orde ten por obxecto regular, no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos e para o curso 2021/22, o procedemento administrativo ED330B relativo:

a) Á participación no fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (en diante, EP) e en 1º, 2º, 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria (en diante, ESO), cursos en que, necesariamente, se manterán os libros de texto do curso 2020/2021.

b) Á convocatoria de axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de EP e en educación especial (en diante, EE), así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído nas disposicións adicionais primeira e segunda desta orde.

c) Á convocatoria de axudas para adquirir material escolar destinadas ao alumnado matriculado en EP, ESO e EE.

2. O alumnado matriculado nos centros e cursos incluídos no proxecto educación dixital (E-DIXGAL) no curso 2021/22 está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, terá dereito á axuda para adquirir material escolar, así como ás establecidas nas disposicións adicionais primeira e segunda, se reúne os requisitos establecidos nesta orde.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ED322A -Axudas complementarias no marco do programa comunitario de mobilidade Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia.

Prazo: 7/05/2021 - 7/06/21
Obxeto- Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de concorrencia competitiva, axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do Programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado de ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia que participan no citado programa de mobilidade na educación superior durante o curso 2020/21.
Destinatarios
Alumnado de ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ED516A - Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros publicos non universitarios.

Prazo: 5/05/2021 - 04/06/2021
Obxeto-  A través do procedemento desta orde (ED516A) preténdese seleccionar novos centros públicos para a súa incorporación ao Plan de mellora de bibliotecas escolares, así como apoiar a continuidade deste programa mediante a concesión de novas contías aos centros educativos incluídos en anteriores convocatorias (sempre que a través do seguimento que se realiza desde a Asesoría de Bibliotecas Escolares e, moi especialmente, a través da memoria correspondente ao actual curso 2020/21, acaden unha valoración positiva).
Destinatarios

Poden participar nesta convocatoria os centros non universitarios de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Universidade incluídos nas seguintes epígrafes:

a) Os centros integrados no programa en convocatorias anteriores:

1º. Centros incorporados nas convocatorias de 2005 a 2008 (Plambe 1-3), que poderán recibir asignacións para fondos, así como para mobiliario e outros equipamentos.

2º. Centros incorporados nas convocatorias de 2009 e 2019 (Plambe 4-15), que poderán recibir asignacións para fondos.

b) Os centros integrados na convocatoria de 2020 (Plambe 16), que poderán recibir contías para fondos, mobiliario ou outros equipamentos, así como para gastos de funcionamento específicos da biblioteca.

c) Seleccionaranse un mínimo de 25 novos centros, para a súa integración no Plan de mellora de bibliotecas escolares no curso 2021/22 (número que poderá incrementarse no caso de producírense baixas ou renuncias de centros xa integrados anteriormente no Plambe). En igualdade de puntuación, terán preferencia os centros situados en concellos rurais.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED516A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ED507A - Axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial.

prazo:  13/04/2021 - 12/05/2021

Obxeto- Faise pública a convocatoria co código de procedemento ED507A, de axudas destinadas a subvencionar a realización de actividades por parte das federacións e confederacións de nais e pais do alumnado legalmente constituídas, e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial, desde o 1 de xaneiro de 2021 ata o prazo límite de xustificación de gastos.

Destino das axudas .

As axudas van destinadas tanto para a realización de actividades como para sufragar gastos derivados da xestión, administración, adquisición de material non inventariable e mantemento ordinario das instalacións que se orixinen no período subvencionado.

Beneficiarios- As federacións e confederacións de nais e pais do alumnado, así como as asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento? codtram=ED507A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bases reguladoras que rexerán a concesión das subvencións do programa de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e social da COVID-19 nos alugueiros de vivenda habitual
prazo:  07/04/2021 - 30/09/2021
Este programa ten por obxecto a concesión de axudas ao alugueiro, mediante a adxudicación directa, ás persoas arrendatarias de vivenda habitual situada no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia que, como consecuencia do impacto económico e social da COVID-19, teñan problemas transitorios para atender ao pagamento parcial ou total do alugueiro. Especificamente, o programa inclúe no seu obxecto a concesión de axudas para facer fronte á devolución das axudas transitorias de financiamento recollidas no artigo 9 del Real decreto lei 11/2020, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte á COVID-19 e contraídas polas persoas arrendatarias de vivenda habitual, a cuxa devolución no puideran facer fronte.
Beneficiarios: persoas físicas maiores de idades
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resolución núm. 2021/11292, de 24 de marzo, por la que se modifica la resolución núm. 2021/9212, de 15 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria del XII Concurso de Viñetas “Moito por Cambiar
Beneficiarios. Podrán participar todas las personas físicas, con edades comprendidas entre 12 y 18 años, de cualquier nacionalidad, que se presenten individualmente o en grupo. Se podrá participar en dos categorías: CATEGORÍA A (edades comprendidas entre los 12 y 14 años). CATEGORÍA B (edades comprendidas entre los 15 y 18 años). 
Objeto. El objeto del certamen es emplear la viñeta, o tira de viñetas (como máximo 6) para reflexionar, concienciar, visibilizar y cambiar mentalidades de la ciudadanía en general y de la población adolescente en particular. Bajo el lema “Mucho por cambiar” invitará a reflexionar al alumnado sobre los efectos e impactos de la COVID-19 en el conjunto de la sociedad, especialmente en lo relativo a la sostenibilidad de la vida que reclama nuevas demandas sociales y cambia las prioridades, y cómo éstas influyen de forma desigual en la vida de las mujeres. Tercero.–Bases reguladoras. La convocatoria se regirá por las Bases, que fueron publicadas en el BOP núm. 47, d
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto de la convocatoria en el BOP da Coruña, y finalizará el día 26 de abril de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resolución número 2021 / 11619, de 25 de marzo de 2021, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria de becas para perfeccionamiento de estudios artísticos para el año 2021

Beneficiarios Podrán participar en esta convocatoria todas las personas residentes en la provincia de A Coruña que pretendan realizar estudios de perfeccionamiento artístico fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia, siempre que reúnan todos los requisitos señalados en el punto 2 de las bases reguladoras.
Objeto El objeto de la presente convocatoria es la concesión de veinticinco bolsas en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, destinadas a financiar el gasto derivado de la realización de estudios artísticos fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia durante el período 2021-2022
Plazo de presentación de solicitudes El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto de convocatoria en el BOP de A Coruña y finalizará a las 14:00 horas del día 05 de mayo de 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Axudas ao alugamento de vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021 (en diante, Plan 2018-2021), que se tramitarán co código de procedemento VI432A

Obxecto. Esta resolución ten por obxecto convocar para o ano 2021 os seguintes programas de axudas ao alugamento de vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021 (en diante, Plan 2018-2021), que se tramitarán co código de procedemento VI432A:

a) Liña A, axudas ao alugamento de vivenda: a súa finalidade é facilitar o desfrute dunha vivenda en réxime de alugamento a sectores de poboación con escasos medios económicos, mediante a concesión de axudas directas ás persoas inquilinas.

b) Liña B, axudas á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e permanente: a súa finalidade é facilitar o acceso ao desfrute dunha vivenda digna e adecuada, en réxime de alugamento, a persoas menores de 35 anos con escasos medios económicos, mediante o outorgamento de axudas directas ás persoas inquilinas.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?odtram=VI432A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.P. 2021/10954. Resolución de aprobación das Bases reguladoras das bolsas para perfeccionamento de estudos artísticos para o ano 202

Obxecto. O obxecto da presente convocatoria é a concesión de vinte e cinco bolsas en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, destinadas a financiar o gasto derivado da realización de estudos artísticos fóra da Comunidade Autónoma de Galicia durante o período 2021-2022, distribuídas nas seguintes áreas:

 Área de audiovisual: 2 bolsas Área de danza e artes do movemento: 3 bolsas Área de ilustración, artes plásticas e visuais: 5 bolsas Área de música: 12 bolsas Área de teatro e interpretación escénica: 3 bolsas

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/03/25/2021_0000002353.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución núm. 2021/9212, de 15 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria del XII Concurso de Viñetas “Moito por Cambiar” (24/03/21 al 26/04/21)

Beneficiarios. Podrán participar todas las personas físicas, con edades comprendidas entre 12 y 18 años, de cualquier nacionalidad, que se presenten individualmente o en grupo. Se podrá participar en dos categorías:

 CATEGORÍA A (edades comprendidas entre los 12 y 14 años). 

CATEGORÍA B (edades comprendidas entre los 15 y 18 años). 

Objeto. El objeto del certamen es emplear la viñeta, o tira de viñetas (como máximo 6) para reflexionar, concienciar, visibilizar y cambiar mentalidades de la ciudadanía en general y de la población adolescente en particular. Bajo el lema “Mucho por cambiar” invitará a reflexionar al alumnado sobre los efectos e impactos de la COVID-19 en el conjunto de la sociedad, especialmente en lo relativo a la sostenibilidad de la vida que reclama nuevas demandas sociales y cambia las prioridades, y como éstas influyen de forma desigual en la vida de las mujeres.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/03/23/2021_0000002193.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución 2021/8390, de 8 de marzo, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria del V Concurso “Quiero Cantar” de música infantil y juvenil

 BDNS(Identif.):552563 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/552563).

 Beneficiarios. Podrá participar cualquier grupo o solista que presente la maqueta de una canción en gallego, con letra y música originales e inéditas, que no fuesen públicamente difundidas antes por ningún tipo de soporte nin canal. En esta edición especial de 2021 el concurso constará de una única fase y se convoca sólo la categoría juvenil, de conformidad con dispuesto en la base reguladora primera: Edad: de 13 a 16 años. Número máximo de componentes: 12

Objeto. El objeto de la convocatoria es promocionar y difundir el uso de la lengua gallega y la creatividad poética y musical en el ámbito de la infancia y la adolescencia. Atendiendo a la situación especial que vivimos actualmente, derivada de la pandemia provocada por Covid-19, en esta edición del concurso se convoca únicamente la categoría juvenil. Tercero.–Bases reguladoras. La convocatoria se regirá por las Bases que fueron publicadas en el BOP núm. 42, de 4 de marzo de 2

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/03/15/2021_0000001968.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.P. 2021/8513- Aprobación das bases do XII Concurso de Viñetas “Moito por cambiar”, ano 2021. Conmemoración do 8 de marzo de 2021,

1. Obxecto.

 O obxecto do certame é empregar a viñeta, ou tira de viñetas (como máximo 6 viñetas) para que o alumnado reflexione sobre os efectos e impactos da COVID-19 no conxunto da sociedade, especialmente no relativo a sustentabilidade da vida que reclama novas demandas sociais e cambia as prioridades, e cómo éstas inflúen de forma desigual na vida das mulleres.

2. Participantes

Poderán participar todas as persoas físicas, con idades comprendidas entre 12 e 18 anos, de calquera nacionalidade, que se presenten individualmente ou en grupo. Cada participante/s só poderá presentar unha única obra orixinal e inédita, escrita en galego e non premiada con anterioridade. Non poderán participar as persoas que fosen premiadas con anterioridade neste concurso.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/03/11/2021_0000001975.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TU200B - Ayudas para cursar estudos complementarios para a obtención de un título oficial en dirección hotelera en el extranjero.

Objeto

Estas bases tienen por objeto el otorgamiento, en régimen de concurrencia competitiva, de

 ayudas a la matrícula para los/las alumnos/las que tengan finalizados los estudios de Gran

 Diploma de Gestión y Dirección de Empresas Hosteleras o Diploma Superior en Gestión

 Hotelera del Centro Superior de Hostelería de Galicia y vayan a realizar estudios 

complementarios para la obtención en el curso 2020/21 de un título oficial de Dirección 

Hotelera en el extranjero.

¿A quién va dirigido?

Podrán solicitar estas ayudas los/las alumnos/las que reúnan los requisitos académicos

 que establece esta resolución y tengan formalizada la matrícula para realizar estudios

 complementarios para la obtención en el curso 2020/21 de un título oficial de Dirección

 Hotelera en el extranjero

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210204/AnuncioG0256-150121-0001_es.html.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SI449B - Ayudas económicas a las Ampas destinadas a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Objeto          12/02/2021 - 11/03/2021

1. Esta resolución tiene por objeto aprobar las bases reguladoras por las cuales se regirá la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a las asociaciones de madres y padres de alumnos/as (ampas) legalmente constituidas y a las federaciones o confederaciones de ampas, de los centros educativos sustentados con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Galicia, para la realización de programas de actividades de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y de prevención y rechazo de la violencia contra las mujeres, dirigidas al alumnado de centros educativos no universitarios, a las familias, a las ampas y a la comunidad educativa, en desarrollo del Pacto de estado contra la violencia de género.

2. A los efectos de esta convocatoria, es compatible la solicitud de ayuda por parte de una asociación de madres y padres con la pertenencia a una federación o confederación que, asimismo, solicite subvención.

3. La denominación y el código del procedimiento correspondiente a estas ayudas es el siguiente: SI449B-Ayudas económicas a las ampas destinadas a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la prevención y lucha contra la violencia cara las mujeres.

4. El procedimiento para la concesión de las subvenciones recogidas en esta resolución se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo señalado en el artículo 19.1 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, bajo los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad, accesibilidad universal y no discriminación.... ...

¿A quién va dirigido?

1. Solicitud individual: podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria las asociaciones de madres y padres de alumnado (ampas) de los centros educativos sostenidos con fondos públicos que, con anterioridad al final del plazo de presentación de solicitudes, estén legalmente constituidas e inscritas en el Registro de asociaciones de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo.

2. Solicitud conjunta: también podrán ser entidades beneficiarias las federaciones y confederaciones de asociaciones de madres y padres y la solicitud de dos o más ampas que se agrupen para solicitar y gestionar conjuntamente las actuaciones objeto de esta convocatoria que, con anterioridad al final del plazo de presentación de solicitudes, estén legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo. El requisito de constitución legal y de inscripción se tendrá que acreditar por todas las entidades que se incluyan en la modalidad conjunta... ...

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200204/AnuncioG0244-201219-0005_es.html


Comentarios

  1. Bos días, falta a información ó respecto das bolsas aprobadas polo ministerio de Educación en relación ó alumnado de necesidades especiais para o apoio educativo deste colectivo para o curso 21/22. Entraron en vigor o día 3 de agosto e o plazo remata o 30 de setembro. Por favor, recopilen a información oportuna e publíquenna para que tod@s teñan coñecemento.
    Graciñas

    ResponderEliminar

Publicar un comentario